پروپوزل او داوطلبۍ اسناد لیکل

زرکان کولای شی چی ستاسی ښاغلی مشتریانو ساختمانی، تعلیمی، لوژیستیکی، تدارکاتی او نورو برخو کښی په سټنډرډ او معیاری ډول پروپوزلونه/ټینډرونه/بیډونه/آفرونه/ کوټیشنونه تیار/ترتیب او تولید کړی. او همدارنګه زرکان کولای شی چی تاسی ته د داوطلبۍ اسناد هم ولیکی او ترتیب یی کړی