برآورد بخش های مختلف

زرکان می تواند در بخش های مختلف بخصوص در بخش های ساختمانی، لوجستیکی، تعلیمی وغیره بیل آف کوانتیتی ویا احجام کار با قیمت های ان برای مشتریان خویش رایه نماید